Wykonano ocenę rozkładu przestrzennego temperatury powierzchni czynnej na uprawie leśnej zlokalizowanej w Leśnictwie Dulowa (Nadleśnictwo Chrzanów) w województwie małopolskim. Analizę przeprowadzono w oparciu o informacje zawarte na zdjęciach w podczerwieni LWIR.

 

Informacje wstępne:

Wykonawca: Grzegorz Durło
Operator UAV/UAS: Grzegorz Durło
Cel: Wykonanie kompozycji w odcieniach szarości LWIR i kompozycji barwnej TPC
Data i miejsce wykonania nalotu: 25-07-2019; Puszcza Dulowska, Nadleśnictwo Chrzanów (RDLP Katowice), Leśnictwo Dulowa, Obręb Dulowa, powiat chrzanowski, woj. małopolskie
Powierzchnia opracowania: ha 7,25 ha
Sprzęt: UAV DJI Matrice 210 V2, kamera DJI Zenmuse XT2 A13SR
Oprogramowanie: Pix4Dcapture, Pix4Dmapper, QGIS 2.18, MENEX

1. Wstęp

Zdjęcia w podczerwieni pozyskiwane w trakcie nalotu UAV na niskim pułapie umożliwiają między innymi odczytanie wartości temperatury powierzchni czynnej (TPC) w kontekście okresowych zmian bilansu cieplnego spowodowanego zarówno czynnikami atmosferycznymi jak i sposobem zagospodarowania. Istotnym elementem wpływającym na ten bilans jest szata roślinna oraz jej przestrzenne rozmieszczenie. Postęp technologiczny, jaki dokonał się w ostatnim czasie jeśli chodzi o termografię sprawił, że wysokiej jakości sygnał w połączeniu z filtrami pasmowymi zainstalowanymi na obiektywach kamer gwarantują bardzo dobrej jakości odwzorowanie temperatury roślin nawet tych o złożonej budowie morfologicznej. Wśród najnowszych rozwiązań pojawiają się kamery termowizyjne wyposażone w uchwyt stabilizujący (gimbal) z możliwością płynnej regulacji kąta pochylenia obiektywu co pozwala na wykonywanie zdjęć powierzchni znajdujących się w różnym położeniu względem siebie np. granic środowiskowych, ściany lasu, biogrup różnej wielkości, kęp ekologicznych itd. Cecha ta znajduje zastosowanie w trakcie nalotów fotogrametrycznych wymagających wykonania zdjęć ukośnych. Właściwości te wykorzystano w niniejszym opracowaniu.

 

2. Lokalizacja obiektu

Uprawy leśne na fragmencie powierzchni oddziału 119 (Leśnictwo Dulowa, Nadl. Chrzanów), wzdłuż drogi leśnej biegnącej ze wschodu na zachód pomiędzy miejscowościami Chechło oraz Młoszowa w Puszczy Dulowskiej. Współrzędne narożnika powierzchni: 50.12258367; 19.52916934; wysokość bezwzględna 233,61 m n.p.m (CS92). Gospodarstwa leśne o zróżnicowanej strukturze zagospodarowania: w sąsiedztwie drzewostany V i VI klasy wieku, ponadto żerdziowiny, młodniki oraz uprawy w wieku od 4 do 10 lat na powierzchniach po cięciach rębnych w uprzednich drzewostanach sosnowych. Gatunki drzew na uprawach: Dbs, Bk, Md, So, Św, Brz na glebie przygotowanej mechanicznie. Na powierzchni upraw miejscami drobne gałęzie, niewielkie stosy, pozostałości po okrzesywaniu strzał. Celem opracowania była analiza rozkładu przestrzennego temperatury powierzchni czynnej na uprawie leśnej w aspekcie bilansu wodnego i potencjalnego stresu wywołanego suszą glebową. Dokonano także oceny przydatności kamery radiometrycznej DJI XT2 (640 × 512) z obiektywem 25 mm do analizy warunków mikroklimatycznych (temperaturowych i higrycznych) na uprawie leśnej.

 

 

Ryc. 1. Mapa obszaru leśnego z planem misji (zielona linia) oraz lokalizacją zdjęć (czerwona kropka) w Leśnictwie Dulowa

 

3. Przebieg misji

Misję statku bezzałogowego przygotowano w aplikacji Pix4Dcapture zainstalowanej na urządzeniu DJI CrystalSky HB 5.5. Trasa została wyznaczona zgodnie z następującymi parametrami: obszar nalotu 7,3 ha, wysokość lotu 70 m AGL, prędkość pozioma 4,0 m·s-1, stabilizacja RTK/RTN, FO/SO 85%/85%. Zapis zdjęć z sensorów odbywał się bezpośrednio na karcie MicroSD umieszczonej w kamerze DJI XT2. Ustawienia kamery: CO Landscape; GSD 9,15. Warunki meteorologiczne w trakcie misji: słonecznie, temperatura powietrza 23,5ᶹC; wilgotność powietrza 66%; zachmurzenie ogólne nieba 1,0 Okt, prędkość wiatru 2,0 m·s-1, widoczność CAVOK; stan powierzchni czynnej: sucha. W trakcie misji wykonano 390 zdjęć (LWIR) + 380 (RGB)) w formacie TIFF/JPG (16 bit). W celu potwierdzenia poprawności odwzorowania temperatury zarejestrowanej przez mikrobolometr na powierzchni uprawy rozmieszczono panel kalibracyjny (50 × 50 cm) z folii aluminiowej (Refl.) oraz 4 elektryczne czujniki temperatury Hobo MX2201 TDL (NTC) firmy Onset Computer (fot 2).

 

Ryc. 2. Mapa uprawy leśnej – kanał LWIR wraz z naniesionymi pozycjami termometrów elektrycznych NTC

 

Fot. 1. Zdjęcie przedstawiające położenie elektrycznego czujnika temperatury NTC na powierzchni gleby


4. Opracowanie danych

Opracowanie wykonano na komputerze DELL Vostro P71F w aplikacji Pix4Dmapper. Średnia wartość wskaźnika EIQ dla zdjęć wykonanych kamerą XT2 wyniosła 0,854 (±0,021); liczba zdjęć wyrównanych 390/390 (100%); średnia liczba punktów wiążących 5894; całkowity czas przetwarzania 25 min (High Resolution). Produkt końcowy mozaika w odcieniach szarości LWIR, barwna kompozycja TPC oraz mapa uprawy leśnej RGB (czas przetwarzania 17 min).

 

5. Wyniki analizy

Rozkład temperatury powierzchni czynnej na uprawie determinowały następujące czynniki: barwa gleby, osłonięcie gleby przez roślinność, zwarcie roślin oraz położenie i kształt koron drzew. Lokalnie zaznaczał się wpływ miktoreliefu oraz obecność niewielkich cieków wodnych przecinających odnawianą powierzchnię. Najwyższa temperatura obejmowała fragmenty odsłoniętej gleby oraz kępy trzcinnika w miejscach dotąd niezagospodarowanych. Średnia temperatura wynosiła w obrębie tych obiektów ponad 30 °C (max>50 °C) (tab. 1). Najchłodniejsza okazała się powierzchnia biogrupy świerków zlokalizowana w południowo-zachodniej części oddziału ze średnią 15,1 °C. Absolutna amplituda temperatury powierzchni czynnej wyniosła blisko 40 stopni C, co potwierdza, że sposób zagospodarowania oraz rozmieszczenie płatów roślinnych ma decydujący wpływ na kierunek przepływu energii w obrębie uprawy leśnej. Układ przestrzenny determinuje jednocześnie kierunek i prędkość przepływu powietrza nad uprawą oraz związane z nim warunki higryczne (tab. 2).

 

Ryc. 3. Zestawienie kanałów (RGB, LWIR, TPC) na jednym ze zdjęć wykonanych z pokładu bezzałogowego statku powietrznego Matrice 210 V2 nad uprawą sosnową w Leśnictwie Dulowa

 

Ryc. 4. Ortofotomozaika uprawy leśnej w oddziale 199 w Leśnictwie Dulowa

 

Tabela 1. Rozkład temperatury powierzchni czynnej na uprawie leśnej w Leśnictwie Dulowa stan na dzień 25 lipca 2019

Lp. Lokalizacja Temp. Max (°C) Temp. Min. (°C) Temp. Średnia (°C) CTD
1. Sosna 3 lata 45,6 15,4 22,5 -1,5
2. Sosna 7 lat 49,8 15,6 19,8 -4,2
3. Świerk biogrupa 27,8 12,8 15,1 -8,9
4. Modrzew 43,1 14,1 18,8 -5,2
5. Gleba odkryta 50,3 23,9 31,5 7,5
6. Trzcinnik 53,6 19,8 24,7 0,7
7. Drzew. So III kl. 23,6 13,1 15,5 -7,7
8. Szlaki komunik. 43,1 21,5 29,6 5,6
9. Stosy gałęzi 49,7 21,9 31,2 7,2

Gdzie: CTD – indeks temperaturowy

 

Ryc. 5. Mapa rozkładu temperatury powierzchni czynnej (TPC) na powierzchni uprawy leśnej w Leśnictwie Dulowa stan na dzień 25 lipca 2019 godzina 11:00

 

Tabela 2. Rozkład niedosytu wilgotności powietrza nad powierzchnią czynną oraz indeks stresu wodnego CWSI na uprawie leśnej w Leśnictwie Dulowa stan na dzień 25 lipca 2019

Lp. Lokalizacja NWP (hPa) AVP (hPa) CWSI
1. Sosna 3 lata 6,92 20,76 0,24
2. Sosna 7 lat 5,82 17,46 0,12
3. Świerk biogrupa 4,15 12,95 0,15
4. Modrzew 5,40 16,01 0,16
5. Gleba odkryta 11,22 33,67
6. Trzcinnik 7,70 23,10 0,14
7. Drzew. So. III kl. 4,28 12,83 0,22
8. Szlaki komunik. 10,66 31,97
9. Stosy gałęzi 11,63 34,88

Gdzie: NWP – niedosyt wilgotności powietrza (hPa), AVP – aktualne ciśnienie pary wodnej (hPa); CWSI – Indeks stresu wodnego (skala 0,0-1,0)

 

6. Podsumowanie

Zaprezentowana w materiale technologia pozyskania zdjęć wysokiej rozdzielczości z kamer termowizyjnych DJI XT2 w połączeniu z algorytmami przetwarzania obrazu jakimi dysponuje oprogramowanie Pix4Dmapper stanowi skuteczne narzędzie wspierające monitoring upraw leśnych, szczególnie w początkowym okresie ich rozwoju. Leśnicy coraz częściej stosują metody analizowania zdjęć IR w celu monitorowania zjawisk istotnych dla stanu zdrowotnego odnowień w kontekście ich przyszłej roli w środowisku leśnym. Do najbardziej popularnych zastosowań należą monitorowanie wschodów, widocznych (RGB) i niewidocznych (IR) symptomów osłabienia sadzonek, stopnia defoliacji wywołanej czynnikami stresu biotycznego, monitorowanie uszkodzeń liści spowodowanych gradem lub innymi czynnikami abiotycznymi; w końcu diagnostyką stresu wodnego będącego w ostatnim czasie jedną z głównych przyczyn osłabienia drzew zarówno na uprawach jak i w dojrzałych ekosystemach leśnych wzrastających na glebach o małej zdolności retencyjnej. Z uwagi na fakt, że warunki mikroklimatyczne na uprawie leśnej bywają bardzo wymagające dla młodego pokolenia drzew, co potwierdza niniejsze opracowanie, zaleca się postępowanie hodowlane zmierzające do zagospodarowania całej odnawianej powierzchni w tym samym terminie, unikanie zwłoki czasowej w nasadzeniach i jeśli to możliwe wykorzystywanie naturalnych osłon zarówno ściany lasu jak i przestojów.

 

Źródła:

  1. Ceccato P., 2001. Detecting vegetation leaf water content using reflectance in the optical domain. Remote Sensing of Environment 77, 22-33.
  2. Civil Aviation Authority (CAA) 2017. Small Unmanned Aircraft (SUA) operators holding a valid CAA permission. http://publicapps.caa.co.uk/docs/33/20170714RptUAVcurrent.pdf
  3. Gago J, Douthe C., Coopman C.E., Gallego P.P., Ribas-Carbo M., Flexas J., Escalona J., Medrano H. 2015. UAVs challenge to assess water stress for austainable agriculture. Agricultural Water Management 153,(1), 9-19.
  4. Dandois J.P., Olano M., Ellis E.C. 2015. Optimal Altitude, Overlap, and Weather Conditions for Computer Vision UAV Estimates of Forest Structure. Remot. Sens. 7: 13895-13920. Doi:10.3390/rs71013895
  5. Hunt E., Rock B. 1989. Detection of changes in leaf water content using Near- and middle-Infrared reflectances. Remote Sensing of Environment 30, 43-54.
  6. Xiao W., Li X., Li P., Feng Y., Wang W., Zhang J: 2009. Near infrared spectroscopy and machine vision information fusion soil moisture detection. Transactions of the CSAE.25,14—17.